Thursday, September 11, 2014

September Schedule

Sept. 8-12      ~         First Baptist Church          ~        Young Harris, GA
 
 
Sept. 15-17     ~        Landmark Baptist Church    ~       Maxville, FL
 
 
Sept. 19-20 ~ Bible Based Fellowship Campmeeting(Mt. Olive Church) ~ Cullman, AL
 
 
Sept.22-24     ~         Unity Baptist Church        ~           Cedar Bluff, AL
 
 
Sept.25-27     ~          Big Springs Church        ~             Guntersville,AL
 
 
Sept.29-Oct.2    ~      Peniel Baptist Campmeeting    ~     Columbus, NC